ประชาสัมพันธ์โครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครอบรม Online course จาก Huawei (รับสมัครจำนวนจำกัด)

รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มสารสนเทศจัดการคุณภาพน้ำให้แก่สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

ประชุมชี้แจงและลงนามสัญญารับทุน 2564 (บพท.)

ประชาสัมพันธ์โครงการ

ดูงาน APEX

ดูงาน UNC

ประชุมสร้างสื่อ AR วิทยาลัยพยาบาล

โครงการระบบวัดปริมาณความชื้นดินออนไลน์สำหรับสวนทุเรียน

แนะนำสาขา

แนะนำคณะ